People Online: 13
Milo
Show: All
Arrow keys to move, J to jump, play around WASD default vy movement for comparison
Anvhjhhhbnnnduuduccjdyfusufofjhkfhgohkhocjhjdkgjckgkchdudydufigovicuckgxkxogxogxkgxoydogdoydoydoydoudoydoudoudoydoydkgdktsjfsnfs fsngdkgxkgxoyclhfoudoydoydoydoydoydoydo good oodoydoydoyyydoydyodoydoydoydo gd ogdoydo good uodohdo good hdohdoycohcoucohckycohchockhcohcouclochohcohcogdoydoufoucohdoydoyoydoyxiydoydoyxiyxihcohckgxdooycohckgckycoucoucohcoucohcohcoucoydyisits of sngs mg sm good lhduldipdohdyorouroyetsitsits j.g sngsgnsmyssogdohxoydoydoydodhoudlhdlhxlhxhkdkgdhdogdhkd kg dohdoydoydoydohdohdoydoudlh.